Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO NABEA

§ 1.

DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. NABEA - Nabea Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Andrzeja Krzyckiego 6, 02-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000760562, posiadającą numer NIP 9512474355, REGON 381924921, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł;

   2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

   3. Konsument – Klient, który jest osobą fizyczną i spełnia kryteria określone w definicji z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z tą definicją za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

   4. Kupujący – zarówno Klient, jak i Konsument;

   5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

   6. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego NABEA;

   7. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://nabea.pl/, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

   8. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

   9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Nabea Sp. z o. o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego;

   10. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

   11. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

   12. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

§ 2.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: https://nabea.pl/ i jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

   2. Sklep internetowy, działający pod adresem: https://nabea.pl/, prowadzony jest przez NABEA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Andrzeja Krzyckiego 6, 02-052 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000760562, posiadającą numer NIP 9512474355, REGON 381924921, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł.

   3. Dane kontaktowe:

    1. adres korespondencyjny: NABEA Sp. z o.o., ul. Rembielińska 20, 03-352 Warszawa,

    2. adres poczty elektronicznej: bok@nabea.pl

    3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

    4. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu internetowego;

    5. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;

    6. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

    7. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu internetowego.

   1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa NABEA zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

   2. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu, a także posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).

   3. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu internetowego https://nabea.pl/ oraz zapisać jego treść i sporządzić wydruk.

 

§ 3.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

   1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

   2. Klient zobowiązany jest do:

    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

    2. korzystania ze sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

    3. korzystania ze Sklepu internetowego zgodnie z dobrymi obyczajami oraz z poszanowaniem dóbr osobistych innych podmiotów,

    4. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

    5. niepodejmowania działań polegających na rozsyłaniu lub umieszczaniu w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).

 

§ 4.

REJESTRACJA I LOGOWANIE

   1. NABEA świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem https://nabea.pl/.

   2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.

   3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.

   4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego, a także składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów „do ulubionych” i polecania ich znajomym, śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia, złożenia reklamacji.

   5. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie https://nabea.pl/signin.php przycisku „ZAŁÓŻ NOWE KONTO” lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.

   6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie następujących danych: imię, nazwisko, ulica i numer, kod pocztowy i miasto, adres e-mail, telefon, login oraz hasło. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.

   7. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „ZAREJESTRUJ KONTO”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta Klienta. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej potwierdzającej zarejestrowanie Konta Klienta. Usługa Konta

Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

   1. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji login lub nr karty stałego Klienta lub e-mail oraz hasło.

   2. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@nabea.pl, albo w formie pisemnej na adres pocztowy NABEA wskazany w § 2 ust. 3 lit. a) Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.

   3. NABEA może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.

   4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron będzie skutkowało zablokowaniem i usunięciem Konta Klienta ze Sklepu internetowego.

   5. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta Klienta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy.

 

§ 5.

PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.  Informacje znajdujące się na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa.

   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową: https://nabea.pl/ , dokonać wyboru produktu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.

   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty"  – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

    1. przedmiotu zamówienia,

    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),

    3. wybranej metody płatności,

    4. wybranego sposobu dostawy,

    5. czasu dostawy,

   1. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych, jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

   2. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z NABEA Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. NABEA, w razie wykrycia błędu, w szczególności w zakresie dostępności Towaru bądź wysokości ceny Towaru, może nie przyjąć oferty złożonej przez Klienta i anulować Zamówienie z podaniem przyczyny tego anulowania.

   3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

   4. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

   5. Zawarcie umowy sprzedaży, po potwierdzeniu przez NABEA złożonego przez Klienta Zamówienia, nie wyłącza możliwości uchylenia się przez NABEA od skutków prawnych oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu, na podstawie Kodeksu Cywilnego, w sytuacji kiedy wykrycie błędu nastąpiło po potwierdzeniu Zamówienia, a Klient z łatwością powinien był zauważyć, że zaniżona cena jest efektem błędu na stronie Sklepu Internetowego. NABEA poinformuje wówczas Klienta o wykrytym błędzie.

   6. Umowa zawierana jest w języku polskim. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz ogólnych warunków (Regulamin) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

§ 6.

DOSTAWA

   1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

   2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy dostępne na stronie: https://nabea.pl/Wysylka-cterms-pol-14.html. Koszty dostawy zostaną również wskazane w momencie składania Zamówienia.

   3. Termin realizacji dostawy wynosi od 2 do 6 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.

   4. Przez termin dostawy należy rozumieć łączny czas realizacji Zamówienia oraz czas transportu Towaru.

 

§ 7.

CENY I METODY PŁATNOŚCI

   1. Ceny towarów prezentowanych na stronie Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT). Ceny podawane na stronach internetowych Sklepu internetowego dotyczą jednej sztuki Towaru.

   2. Ceny towarów podane na stronie Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.

   3. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego obowiązują jedynie przy składaniu Zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego. Dla Towarów oferowanych do sprzedaży w sklepie stacjonarnym NABEA obowiązują ceny towarów uwidocznione w sklepie stacjonarnym.

   4. Klient ma możliwość uiszczenia zapłaty ceny:

    1. przelewem na numer konta bankowego sklepu,

    2. płatnością za pośrednictwem systemu szybkich płatności elektronicznych,

    3. kartą płatniczą.

 

§ 8.

PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  1. Klientowi, który jest Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od umowy. Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania zamówienia.

  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

  3. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

    1. dla umowy, w wykonaniu której NABEA wydaje Towar, będąc zobowiązana do przeniesienia jego własności (np. umowa sprzedaży) – od objęcia towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego towaru, partii lub części,

    2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

  1. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Towar NABEA niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował NABEA o odstąpieniu od umowy.

  2. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentów m.in. w odniesieniu do umów:

    1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

    2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

    3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

    4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

    5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

§ 9.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

   1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

   2. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

   3. NABEA może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

   4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 

§ 10.

REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

  1. NABEA Sp. z o. o. jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

  2. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie na następujące adresy:

    1. adres pocztowy: NABEA Sp. z o.o., ul. Rembielińska 20, 03-352 Warszawa, i/lub

    2. adres poczty elektronicznej: bok@nabea.pl

- z dopiskiem „ZWROT”.

  1. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza reklamacji, jednak nie jest to obowiązkowe.

  2. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, NABEA zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

  3. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

  4. Sprzedawca nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

§ 11.

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

  1. Sklep internetowy podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i stron internetowych sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości techniczne zgłoszone przez Klientów.

  2. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać pisemnie na następujące adresy:

    1. adres pocztowy: NABEA Sp. z o.o., ul. Rembielińska 20, 03-352 Warszawa, i/lub

    2. adres poczty elektronicznej: bok@nabea.pl

  1. W reklamacji Klient powinien opisać rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

§ 12.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.

  2. Klient, który jest Konsumentem, może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

  4. NABEA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy i złożenia zamówienia przez Klienta.

  5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 21 czerwca i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.


Zaufane Opinie IdoSell
4.70 / 5.00 3746 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2023-03-28
Super szybka dostawa. Na drugi dzień towar był w paczkomacie. Szczerze polecam zakupy.
2023-03-16
Świetny sklep! Polecam!
pixel